DrukarniaOnline.pl

Regulamin do 24 maja 2018r

Regulamin


§1. Postanowienia ogólne
 

 1. Właścicielem i Administratorem drukarniaonline.pl jest:

  drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz
  ul. Krzywa 2, 11-600 Węgorzewo
  NIP: 845-104-10-34
  NIP UE: PL8451041034

  Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Węgorzewie pod numerem 935/93. Zwanej dalej jako „administrator" lub „usługodawca".
   
 2. Serwis drukarniaonline.pl dostępny jest pod adresem https://www.drukarniaonline.pl
   
 3. Niniejszy regulamin określa:
  1. warunki korzystania z serwisu;
  2. zasady przyjmowania zleceń;
  3. zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
  4. warunki reklamacji;
  5. warunki przyjmowania plików do druku;
  6. odpowiedzialność firmy drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz;


§2. Warunki korzystania z serwisu
 

 1. Korzystanie z serwisu drukarniaonline.pl (zwanego dalej jako „system drukarniaonline.pl") oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie
  i przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drukarniaonline.pl przekazywanych środkami komunikacji elektronicznej. 
   
 2. W serwisie mogą zamawiać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie drukarniaonline.pl.
   
 3. Aby utworzyć konto w systemie drukarniaonline.pl należy wypełnić Formularz rejestracyjny.
   
 4. Konto klienta w systemie drukarniaonline.pl może zostać usunięte przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
   
 5. drukarniaonline.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.
   
 6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu w jego dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia.

 

§3. Zamówienia
 

 1. Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie drukarniaonline.pl. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Kwota podana w zamówieniu nie obejmuje przygotowania projektu graficznego. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces realizacji zamówienia może być rozpoczęty dopiero po spełnieniu następujących warunków:
  1. należy wgrać plik z projektem graficznym i dokonać jego akceptacji na podstawie podglądu 3D;
  2. należy dokonać wyboru sposobu płatności; w przypadku pomyłki klienta podczas zamawiania produktu (inny nakład, inny format itd.), klient może zostać obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 5% wartości zamówienia;
  3. należy określić adres dostawy oraz dane do faktury VAT
  4. przekazać zlecenie do realizacji;
  5. Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym ma prawo przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
    
 2. Terminy przyjmowania zleceń.
  Zamówienia w systemie drukarniaonline.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Terminy realizacji podawane na stronie są przewidywane.
   
 3. Warunki realizacji zamówienia
  Zlecenia złożone poprzez system drukarniaonline.pl są realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – realizowanych za pośrednictwem działu handlowego będą ustalane indywidualnie z klientem.
   
 4. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarniaonline.pl zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
   
 5. Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego może zostać obciążone karą w wysokości 10% wartości zamówienia. Zwrot za anulowanie zlecenie zostanie wówczas pomniejszony o tę kwotę.
   
 6. Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1
  o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze
  podlega korekcie na „płatność przelewem" ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie
  zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
   
 7. W przypadku zamówień złożonych (kilka produktów w koszyku), każdy produkt traktowany jest
  jako odrębne zamówienie.
   
 8. Zamówienia:
  • nieopłacone,
  • nieprzekazane do realizacji,
  • odrzucone i nie wznowione

   starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

 

§4. Faktury
 

 1. Faktury z systemu DrukarniaOnline.pl dołączane są do paczki lub w przypadku akceptacji regulaminu przesyłania faktur w formie elektronicznej generowane i pobierane bezpośrednio przez zamawiającego. Każda forma faktury nie wymaga podpisu ani pieczęci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu
  ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia
  od podatku od towarów i usług.

 

§5. Reklamacje
 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 5.9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni.
  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia
   jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną
   przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia
    w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, 
   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia 
    w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 
    
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
   
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  Oświadczenie należy wysłać do: drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz, ul. Krzywa 2, 11-600 Węgorzewo, e-mail: info@drukarniaonline.pl

  „ - Ja/My* ............ niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*......./umowy dostawy następujących rzeczy* ...../umowy o dzieło polegającej
  na wykonaniu następujących rzeczy* ......./o świadczenie następującej usługi*

  - Data zawarcia umowy*.........../odbioru*................
  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ...........
  - Adres konsumenta(-ów) .................
  - Podpis konsumenta(-ów) ..............(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data ......................"
   
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail info@drukarniaonline.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego
  w ust. 5.3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy.
   
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób,
  o którym mowa w ust. 5.4
   
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta
  nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych ze zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
   
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się
  ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
  lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
  które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej
  przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
  od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu
  wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
   
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
   
 10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca,
  w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany
  do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu
  odesłać w zwykły sposób pocztą.
   
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   
 12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia
  od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
   którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
   lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne
   albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 12 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
    
 13. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów,
  na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 121 ) oraz opartych
  na tych postanowieniach niniejszego Regulaminu.
   
 14. Kupujący ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy
  w związku z niezgodnością Produktu z umową.
   
 15. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu
  art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy
  z tytułu rękojmi jest wyłączona.
   
 16. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji.
  Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu,
  czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres info@drukarniaonline.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki
  do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
   
 17. Warunki zgłoszenia reklamacji:
  1. Zgłaszając reklamację Kupujący winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie DrukarniaOnline.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
  2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
  3. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki
   będzie rozpatrywana indywidualnie.
  4. Reklamację można złożyć do 21 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi
   nie będzie rozpatrywana.
  5. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 15:00.
  6. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
  7. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego
    
 18. Warunki składania reklamacji na przesyłki:
  1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
   • Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
   • Reklamacja wniesiona po upływie 21 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń,
    powoduje wygaśnięcie roszczeń.
  2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
   • Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka
    jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.
   • Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym 
    w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
   • Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług
    i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie DrukarniaOnline.pl.
   • Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.
     
 19. Akceptacja plików odrzuconych
  Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI,
  nie można ich także ANULOWAĆ.

 

§6. Materiały do druku
 

 1. DrukarniaOnline.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
   
 2. Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta
   
 3. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. 
  DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
   
 4. Wszystkie dokonywane przez DrukarniaOnline.pl korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji.
  Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji
  (poprzez serwis DrukarniaOnline.pl).
   
 5. DrukarniaOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
   
 6. DrukarniaOnline.pl nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń
  po 30 dniach są usuwane.

 

§7. Zakres odpowiedzialności serwisu
 

 1. DrukarniaOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
  2. wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez DrukarniaOnline.pl;
  3. tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
  4. wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
  5. opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
  6. opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
  7. terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU.pl
    
 2. DrukarniaOnline.pl ponosi odpowiedzialności za:
  1. ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu na zasadach określonych
   w przepisach prawa cywilnego.
  2. terminowość przesyłek kurierskich na podstawie przepisów prawa cywilnego.
  3. opóźnienia w druku na podstawie przepisów prawa cywilnego.

 

§8
DrukarniaOnline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach
z uwagi na powstałe zmiany gospodarcze znacząco zmieniające warunki działalności przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, w niezbędnym zakresie,  mających na celu poprawę współpracy, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu DrukarniaOnline.pl.

 

§9. Własność intelektualna
 

 1. Zawartość strony internetowej WWW.DRUKARNIAONLINE.PL jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu DrukarniaOnline.pl oraz treści w nim zawarte należą do firmy drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu DrukarniaOnline.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.DRUKARNIAONLINE.PL 
  bez zgody właściciela jest zabronione.